Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w eBOKu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 103, w Bydgoszczy kod pocztowy: 85-817, tel.: 52 586 05 90 i 52 586-05-80, adres e-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl.
 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. (MWiK) wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu 693-168-329, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przy rejestracji w eBOK, zgodnie z art. 6 ust 1a RODO, w celu obsługi umowy zawartej z MWiK,  zgodnie z regulaminem eBOK.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych (nr telefonu, email) uniemożliwi wykonanie  usługi.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy z którymi MWiK ma podpisane umowy powierzenia.
 6. Przechodząc z eBOK do płatności elektronicznej wyraża Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych firmie BLUEMEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Zgoda ta jest dobrowolna jednak rezygnacja z niej spowoduje brak możliwości dokonania płatności za wykonane usługi dostarczenia wody i odebrania ścieków.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem lub dalsze przetwarzanie, jeśli jest to wymagane dla zabezpieczenia interesów Spółki i nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Wycofanie zgody następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego.
 8. Administrator przechowuje dane do dnia wycofania zgody lub 10 lat licząc od dnia w którym rozwiązano/zakończono umowę. Dane będą po tym okresie zniszczone.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani poza EOG.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Ma Pani/Pan prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.